AllgemeinFörderung

Grote vraag naar warmtevouchers

Figuur 1: Verzoek om financiële steun van een haalbaarheidsstudie van het project “Task Force Warmtetransitie”

Inmiddels zijn de eerste “warmtevouchers” in Nederland en Duitsland toegekend door de Task Force Warmtetransitie.  De “warmtevouchers” bieden een financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op een duurzame warmtetransitie.

Duitse en Nederlandse actoren in het projectgebied konden een “warmtevoucher” aanvragen voor innovatieve en duurzame projecten in de verwarmingssector in de regio. De eerste oproep in december 2019 heeft geleid tot 14 aanvragen voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. De ingediende aanvragen hadden betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen. Al deze aanvragen zijn door een extern panel beoordeeld.

Aangezien het project “Task Force Warmtetransitie” slechts een beperkt budget beschikbaar heeft voor de financiële ondersteuning van haalbaarheidsstudies, zijn er op dit moment slechts twee Duitse en twee Nederlandse aanvragen in aanmerking gekomen voor een “warmte voucher”. Deze zijn:

  • Gemeente Nijmegen | Aquathermie: Warmtevoorziening van een woonwijk door middel van het Maas-Waalkanaal
  • Warmtenet Noordwest B. V. Groningen | Zonnewarmte en seizoensgebonden warmteopslag: warmtelevering van bestaande gebouwen
  • Gemeinde Heek | Prosumer Netwerk: intelligente warmtevoorziening met thermische zonne-energie en warmtepompen
  • Gemeinde Heek | Nieuwbouw industrieterrein: verwarmings- en koelingsnet via warmtepompen en fotovoltaïsche panelen

Bovenstaande projecten hebben een panel van externe beoordelaars overtuigd met hun innovatieve en duurzame aanpak en de overdraagbaarheid van het project binnen de grensregio.

Belangrijkste thema’s

De ontvangen aanvragen, is eveneens een goede weergave van de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken m.b.t. de warmtesector in de EUREGIO. Natuurlijk overlappen veel onderwerpen elkaar, want duurzame warmtelevering is meestal een mix van verschillende technologieën en concepten. Om deze reden is er gekozen voor de volgende groepering:

  • Warmte levering aan gebouwen
  • (Nieuwe) warmtebronnen

Deze groepen zijn vervolgens verder onderverdeeld in nieuwe of bestaande gebouwen, woon- en utiliteitsgebouwen en het type warmtebron.

Het figuur hieronder toont deze verdeling.

Figuur 2: Groepering van de ontvangen aanvragen uit de eerste oproep (totaal: 14)

Het wordt nog interessanter als men ook rekening houdt met de 31 studies die reeds zijn uitgevoerdin het kader van het vorige project WiEfm. Het totaal aantal aanvragen en haalbaarheidsstudies wordt dan 45.  Dit is te zien in figuur 3.

Figuur 3: Groepering van aanvragen van de Task Force Warmtetransitie en studies van WiEfm (totaal: 45)
*TEO: Thermische energie uit oppervlaktewater

In figuur 4 is er een onderscheid gemaakt tussen Nederlandse en Duitse aanvragen/haalbaarheidsstudies. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in Duitsland vooral vraag is naar nieuwe warmteleveringsconcepten van nieuwbouw woningen en in bestaande openbare gebouwen. In Nederland daarentegen is er een grotere vraag naar onderzoek over de warmtelevering aan bestaande gebouwen (woon- en utiliteitsgebouwen).

Wat betreft de warmtebron zoeken de exploitanten van biogasinstallaties in Duitsland naar een nieuwe manier om duurzame warmte te gebruiken. In Nederland is er veelal behoefte aan onderzoek naar het gebruik van industriële restwarmte en het gebruik van omgevingswarmte.

Figuur 4: Groepering van aanvragen van de Task Force Warmtetransitie en studies van WiEfm per land op basis van 100% (totaal: 45)
*TEO: Thermische energie uit oppervlaktewater