Go Ahead Eagles gaat voor een C02-neutraal Adelaarshorst

Bron: rtvoost.nl

Voetbalclub Go Ahead Eagles heeft de ambitie om CO2 neutraal te worden en dus geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen in de toekomst. Maar de ambities van GAE gaan nog verder.  Er zijn zelfs ideeën om energie op te wekken voor de buurt en de stroom via het systeem van de coöperatieve energieopwekking (SCE) aan omwonenden aan te bieden (GAE-stroom). 

De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles (GAE) is één van de weinige nog authentieke stadions in Nederland, dat gelegen is binnen een woonwijk. De komende jaren wil men naast het stadion ontwikkelen tot een volledig eredivisiewaardig stadion, tevens voorbereid zijn op een duurzame toekomst.

Aandeelhouder Alex Kroes zegt hierover: “Go Ahead Eagles heeft plannen om de Adelaarshorst duurzaam te verbouwen, dit enerzijds om hiermee op een sociaal maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen en anderzijds om de komende 15 jaar te kunnen functioneren in een veranderende wereld. Het aspect duurzaamheid staat bij Go Ahead Eagles hoog aangeschreven, niet alleen financiële duurzaamheid oftewel een gezonde bedrijfsvoering is van wezenlijk belang, maar ook duurzaamheid op het gebied van milieu en leefomgeving.  Diverse projecten zijn uitgerold om de club duurzamer te maken en probeert Go Ahead Eagles hier een inspirerende rol te vervullen richting de maatschappij.”

Naast de 2 tribunes, die aan vervanging toe zijn wil GAE ook de toeschouwersplaatsen gaan uitbreiden van 9.987 naar 13.000.

Dieselgestookte ketel

Bij de aanleg van de in de eredivisie verplichte veldverwarming is geen vaste ketel geplaatst. Wanneer het nodig is om het veld te verwarmen wordt een dieselgestookte ketel gehuurd. Voordat de veldverwarming gebruikt kan worden dient het systeem onder het veld te worden doorgeblazen. Alles bij elkaar (de huur van de ketel, de verbruikte diesel en het doorblazen van het systeem) leidt dit tot een grote kostenpost, milieubelasting en een hoog energiegebruik.

Warmtevoucher van het INTERREG project Task Force Warmtetransitie

“Go Ahead Eagles heeft Witteveen+Bos gevraagd specifiek onderzoek te doen naar bepalende factoren richting een CO2 neutraal stadion. Middels de warmtevoucher zal er een deel van de onderzoekskosten verband houdend met dit thema vergoed worden.” vertelt Kroes.

Met behulp van de warmtevoucher van het INTERREG project Task Force Warmtetransitie wil men de mogelijkheden tot verduurzaming van de warmtevoorzieningen verder onderzoeken. Deze voorzieningen betreffen de veldverwarming, de ruimteverwarming (van het stadion en gebouw Larenstein) en de tapwaterverwarming.  Dit omvat de volgende aspecten:

-Inventarisatie van de huidige verwarmingsystemen
-Inventarisatie van het huidige energiegebruik
-Kwalitatief haalbaarheidsonderzoek
-Kwantitatief haalbaarheidsonderzoek

Trias energetica

Op basis van de resultaten van het afstemmingsoverleg zullen kansrijke verduurzamingsopties in kaart worden gebracht die in eerste instantie worden beoordeeld op technische haalbaarheid. Hierbij wordt de trias energetica aangehouden. Dit betekent dat eerst wordt bepaald hoe de warmtevraag zoveel mogelijk kan worden beperkt door het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Vervolgens wordt bekeken hoe de resterende warmtevraag op duurzame wijze kan worden ingevuld. Voor de eventueel resterende warmtevraag wordt bepaald hoe deze op zo energie-efficiënt mogelijke wijze kan worden opgewekt.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Witteveen+Bos waarbij een onderzoeker van Saxion van het lectoraat duurzame energievoorzieningen betrokken zal zijn.

Rol van Kiemt

Als Kiemt zijnde brengen wij de warmtevouchers onder de aandacht (in en buiten onze regio) en zijn wij vanuit NL het aanspreekpunt met betrekking tot de warmtevouchers. We voeren eerste verkennende gesprekken waarbij we onder andere checken of het aansluit op de doelstelling van de Task Force en begeleiden wij bij het aanvraag. Later in het project zorg dat we ervoor dat alle deadlines worden gehaald, voeren we tussentijdse gesprekken en brengen het project onder de aandacht via Kiemt.