Bio-Energie Next Garden (BeNG), Wärme aus biogenen Abfällen

Bio-Energie Garden

Bio-energie Next Garden is een op snoeihout gestookte biomassa WKK, die energie levert aan 60ha glastuinbouw in Lingewaard. Dat is niet het enige: in het gebied is er tevens een hoge temperatuur warmte opslag, er wordt CO2 geleverd aan de glastuinbouw, en er zijn een biovergistingsinstallatie en regionale zonne- en windprojecten gerealiseerd. BeNG wil graag af van de houtige biomassa, wat een relatief hoogwaardige bio grondstof is waarvoor ook andere hoogwaardige toepassingen zijn.   

Als alternatief wil BeNG biogene afvalstromen gaan gebruiken waarvoor geen hoogwaardige toepassing is; er wordt gekeken naar rioolslib, maar er kan ook worden gedacht aan papierslib, overloop uit de groen- en GFT-compostering en ruimingsafval uit de kassen. ‘’Biomassa is veel breder dan alleen houtchips uit landschapsonderhoud. BeNG wil juist laagwaardige niet-houtige biomassa optimaal inzetten voor een zo hoog mogelijke toepassingen’’ aldus Jesse Buiteveld (Project Developer bij HoST)

Bio-energie Next Garden heeft, mede door het inzetten van een rookgascondensor, een zeer hoog energetisch rendement. Bij de verbranding van biogeen afval zoals rioolslib wordt momenteel in meer dan 60% van de gevallen de vrijkomende warmte niet benut. Een installatie voor het hoog efficiënt verbranden van biogeen afval van deze schaalgrootte en efficiëntie is nog nergens gerealiseerd. Door een decentrale oplossing te bieden kan ook CO2 uitstoot van het transport worden beperkt.

Met behulp van de warmtevoucher van het INTERREG project Task Force Warmtetransitie wil men  een haalbaarheidsstudie uitvoeren om een reeds gerealiseerde hout gestookte bio-energiecentrale aan te passen om laagwaardige biogene reststromen om te zetten naar warmte en elektriciteit. De studie omvat:

  • Inventarisatie van het kader beleidsmatig, procedureel en planning
  • Technische uitwerking systeem aanpassingen
  • Invullen en ondersteunen bestemmingsplanwijziging (indien nodig) en omgevingsvergunning
  • Invullen financieel kader: uitwerken SDE++ mogelijkheden en andere financiële consequenties

Er moet duidelijk worden onder welke categorie de installatie gaat vallen op grond van het Besluit Omgevingsrecht en of de installatie een vergunning plichtige inrichting wordt op grond van de WABO. Ook dient onderzocht te worden of de voorgenomen aanpassingen passen binnen het bestemmingsplan.

Doordat het project zich richt op biogeen afval worden er andere eisen gesteld aan verbrandingstijd en lucht recirculatie in de vuurhaard. Daarnaast dienen de rookgasreiniging technieken aangepast te worden omdat er meer verontreiniging in de rookgassen zullen zitten. Ook dient de aanvoer en de as afvoer geanalyseerd te worden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd met HoSt FT en adviesbureau Tauw.

Het is van groot belang dat in de toekomst energie uit lokale, duurzame bronnen komt. Niet alleen met het oog op de klimaatverandering maar ook vanwege de geopolitieke situatie en onafhankelijkheid van bijvoorbeeld Russisch gas. De huidige gasprijzen onderstrepen ook het economische belang van deze toepassing voor de glastuinbouw. De voorgestelde techniek verwerkt laagwaardig, lokaal biogeen afval tot warmte en elektriciteit. Verspreiding van de resultaten van dit project is van groot belang. Voor HoST FT, de bouwer van de installatie, is het geven van openheid onderdeel van de verkoopstrategie.