Oldenzaal, warmte uit afvalwater

Oldenzaal

De Thij is een woonwijk in het zuidoosten van Oldenzaal. Net onder de wijk is de rioolwaterzuivering gelegen van het Waterschap Vechtstromen. In eerder onderzoek is gebleken dat het potentieel van de warmte uit het effluent overeenkomt met de warmtevraag van ca 300 woningen uit de wijk.   

Een midden temperatuur netwerk met als bron het effluent van de RWZI is niet haalbaar in zijn huidige vorm. Alternatieven zijn een “all electric” variant, een tussen oplossing via een hybride warmtepomp, een klein bodem collectief of een lokaal bronnet. In de laatste optie worden lokale bronnen gedeeld in kleinere clusters tussen woningen. Vanuit de woning wordt de bron opgewaardeerd met een individueel warmtepompsysteem tot de gevraagde temperatuur. “Een bronnet is een mooi alternatief voor een ‘all-electric’ oplossing. Er is geen buitenunit nodig en de gebruikerskosten liggen vaak lager dan een lucht/waterpomp het geval is” aldus Rogier Scholten (Projectleider wijkuitvoeringsplan, Gemeente Oldenzaal)

De uitdaging voor veel Twentse gemeentes is de ondergrondse beperking tot grootschalige opslag. De toepassing van een warmtepomp zorgt ervoor dat opslag van warmte niet nodig is, de kosten van een WKO worden uitgespaard.

Met behulp van de warmtevoucher van het INTERREG project Task Force Warmtetransitie wil men de mogelijkheden van lokale bronnetten verkennen voor de wijk Thij met het effluent van de RWZI Oldenzaal als bron.  Dit omvat de volgende aspecten:

  • Temperatuur en debiet data actualiseren
  • Onderzoek waar de warmte kan worden onttrokken aan het effluent
  • Eventuele aanpassingen aan de huidige effluent afvoer.

De haalbaarheid van de optie bepaalt in sterke mate de faseerbaarheid van het systeem. Daarbij wordt rekening gehouden dat niet ieder huishouden direct klaar is voor een warmtepompsysteem. Woningen worden zo mogelijk geclusterd aangesloten. In het onderzoek moet worden vastgesteld wat de meest voor de hand liggende aansluitingen zijn. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de woningbouwvereniging en vertegenwoordigers uit de wijk.

Een aquathermiebron in combinatie met een bronnet zonder WKO heeft in deze streek maar ook voor geheel Nederland een economisch toegevoegde waarde. Gemeente Oldenzaal neemt deel aan de werkgroep aquathermie binnen de RES Twente om de opgedane kennis van dit onderzoek met andere gemeenten te delen. Hopelijk worden er op deze manier meer kansen herkend.