Oldenzaal: Bronnet de Thij Oldenzaal

Het project

Initiële situatie

In het onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel is gebleken dat een middentemperatuurnetwerk met als bron het effluent van de rwzi in de wijk de Thij niet haalbaar is in de huidig vorm. Alternatieven voor de wijk de Thij zou zijn een lokaal bronnet. Hierbij worden lokale bronnen gedeeld in kleinere clusters tussen woningen. Een bronnet of een zeer laag temperatuurnet brengt als het ware de bron naar de woningen. Vanuit de woning wordt de bron opgewaardeerd met een warmtepompsysteem tot een gevraagde temperatuur geschikt voor de woning/appartement.

Een lokale bron voor een bronnetwerk kan het effluent zijn van de rwzi maar ook bodemenergie. Omdat het effluent van de rioolwaterzuivering een groot potentieel heeft en dicht bij de wijk is gelegen is de haalbaarheid van deze bron in combinatie met een bronnet onderzocht.

Concept en uniek verkoopvoorstel

Met behulp van bestaande technieken een optimale combinatie wordt gevonden om een aquathermiebron geschikt en betaalbaar tot de woningen te krijgen. Een bronnet gaat uit van decentrale warmte-opwekking, in de gebouwen waar de warmte wordt gevraagd. De warmte uit effluent (ca. 12 °C) wordt via het hoofdnet en distributienet direct naar de gebouwen gebracht. In de woning wordt de warmte opgewerkt tot 40 – 65 °C afhankelijk van de warmtevraag. Met de warmtepomp kan zowel in ruimteverwarming als warm tapwater worden voorzien.

Technologieën

De volgende technologieën en warmtebronnen moeten worden gebruikt:

  • Aquathermiebron
  • Warmtepomp
  • Bronnet (decentrale warmte-opwekking)

Actoren

  • Waterschap Vechtstromen
  • De warmtevragers, met daarin de woningen of appartementen in de Thij
  • Gemeente Oldenzaal

Kerncijfers: Verwachte economische-, klimatologische- en energetische effecten

Economische meerwaarde

Beschikbaarstelling van hernieuwbare energiebronnen

4500 MWh/a

CO2-reductie

2100 tco2/a

Energiebesparing / energie-efficiëntie

700 MWh/a

Overdraagbaarheid

Potentieel voor duurzame warmtevoorziening in de regio

Een bronnet met aquathermie als bron kan in de regio op veel plekken worden toegepast. Het voordeel van bronnetten is dat het kleinschalig kan worden aangelegd, het aantal woningen kan afhankelijk van de bron en de lokale situatie verschillen tussen 20 tot meer dan 500. De gemeente Oldenzaal neemt deel aan de werkgroep aquathermie binnen de RES om zo de opgedane kennis van dit onderzoek te delen met de RES en de andere gemeenten. Hopelijk worden er op deze manier meer kansen herkend binnen de regio

Resultaten

Analyse Warmtebron

De RWZI heeft een bronvermogen van 3,1 MW, genoeg om de warmtevraag te dekken van de 382 woningen en utiliteiten. De extra energie vanuit de warmtepompen geven een maximaal vermogen van 4,3 MW. Dit is genoeg voor de woningen in de wijk de Thij die mogelijk in aanmerking komen voor het bronnet. Eventueel is er nog ruimte om het bronnet in de toekomst uit te breiden.

Warmtevragers

Via een berekening is voor de 374 woningen een warmtevraag van 66 GJ per huis vastgesteld, wat met isolatiemaatregelen kan dit worden gereduceerd tot 53 GJ per huis. Voor aansluiting op het bronnet zijn een aantal woningaanpassingen nodig. Deze kunnen deels worden vergoed door subsidies

Warmtelevering

Er is een schematisch ontwerp gemaakt van de warmteuitkoppeling en het bronnet. Voor elk onderdeel is kosteninschatting gemaakt. Daarnaast is er met behulp van Comsof het meest kostefficiënte manier berekend om het leidingwerk van het bronnet aan te leggen.

Business case

De business case voor bewoners is rendabel. Voor de investeerder is er een ongereguleerde kostenbijdrage nodig om de onrendabele top te dekken.

Download

De studie kan hieronder worden gedownload:

Haalbaarheidsstudie

Kosten:€14500
Subsidie:€6525
Looptijd:01-01-2022 – 01-04-2022

Aanvrager

Gemeente Oldenzaal

Uitvoerend bedrijf

SYNTRAAL

Meer informatie 

Ook interessant: